Governance 

Laatst bijgewerkt op 28 januari 2024


De Energiehulp is ontwikkeld met subsidiegelden. Om transparant te opereren zijn interne regels en procedures voor besluitvorming en verantwoordelijkheden opgesteld. Deze zijn in dit document te lezen. Daarnaast is in hierin omschreven hoe de Energiehulp bij het volwassen worden van de organisatie naar een daadwerkelijke governance structuur kan overgaan.  

Over de Energiehulp

De Energiehulp is een campagne en dienst van maatschappelijke aard, waarmee gemeenten hun inwoners kunnen ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. De campagne van Energiehulp is erop gericht om juist de in energiearmoede levende groep te bereiken. Om deze reden zijn huisbezoeken en tips van Energiehulp voor de bewoners gratis. 

De campagne van de Energiehulp bestaat uit een basispakket waartoe o.a. een campagnewebsite, een speciaal emailadres, een startpakket en een gepersonaliseerde Facebookpagina behoort. Hiermee wordt ernaar gestreefd om inwoners ertoe te bewegen een afspraak te maken bij Energiehulp voor een huisbezoek (“het basispakket”). Tijdens dit huisbezoek ontvangen zij tips en energiebesparende materialen om op hun energiekosten te besparen.

Een gemeente kan tegen betaling van een bedrag aan eenmalige instapkosten en de jaarlijkse kosten van de licentie voor de Energiehulp gebruik maken van alle onderdelen van het basispakket van de Energiehulp. Daarbij is het de bedoeling dat een gemeente zelfstandig aan de slag gaat met de Energiehulp, tenzij anders afgesproken.

Regels en procedures

Buro Haai is een eenmanszaak en heeft daardoor geen governance-structuur, zoals een raad van bestuur. Echter, ondanks het ontbreken van formele governance heeft Buro Haai wel regels en procedures opgesteld om op een maatschappelijk verantwoorde manier te opereren. Allereerst geeft Buro Haai daarom inzicht in de opbouw van de kosten en hoe deze wordt uitgegeven. 

Eenmalige kosten
Onderstaand overzicht geeft de opbouw van de kosten voor de eenmalige werkzaamheden weer die worden uitgevoerd wanneer een gemeente start met de Energiehulp. 

Opbouw eenmalige kosten 5.200,-

Verantwoordelijke(n)

Kosten

Opleveren drukwerk

Marcologo

350,-

Inrichten portaal voor gemeente

Buro Haai

200,-

Aanpassen CTA van video’s door videograaf

Machiel Kastelein Visuals 

250,-

Aanmaken en vullen multisliderwebsite door websitebouwer

Monkey Vision

890,-

Google Analytics Dashboard & 2 meertalige landingspagina’s

Monkey Vision / Vertaalbureau

750,-

Twee digitale sessies met gemeente

Ifor Schrauwen

750,-

Afstemming met gemeente voor o.a. oplevering (en livegang) van copy, drukwerk, video’s en website

Buro Haai

800,-

Afstemming met derde partijen als:
websitebouwer, vormgever en video/fotograaf

Buro Haai

300,-

Acquisitie

Buro Haai & Ifor Schrauwen

600,-

Onvoorzien

Buro Haai

310,-

   

Totaal

 

5.200,-

Licentiekosten
Onderstaande tabel geeft weer hoe de kosten voor de licentie zijn opgebouwd.
De tabel daaronder toont aan hoe het volledige bedrag van de licentiekosten wordt besteed. 

Opbouw licentiekosten 3.150,-

Verantwoordelijke(n)

Kosten

Hosting website

Monkey Vision

280,-

Onderhoud website

Monkey Vision

440,-

Licenties (Wetransfer, cookiefirst, WordPress form)
(variabele kosten*)

Divers

270,-

Administratie en afstemming met derde partijen (variabele kosten*)

Buro Haai

500,-

Verzekeringen en juridische ondersteuning
(variabele kosten*)

A.S.R. verzekeringen / De Vos & partners advocaten

650,-

   

Totaal

 

2.140,-

*bovenstaande kosten zijn berekend op zeven deelnemende gemeenten. Bij deelname van meer gemeenten worden deze kosten lager. 

Het resterende bedrag (+/- 1.000,- per gemeente) wordt als volgt begroot en uitgegeven: 

Verdeling overige licentiekosten 

Verantwoordelijke

%

Doorontwikkeling website
Denk aan aanvullende widgets zoals nieuwberichten en een nieuwsbrief module. Gemeenten kunnen hun wensen doorgeven. Buro Haai bepaalt wat en hoe het daadwerkelijk ontwikkeld wordt en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. 

Buro Haai

30%

Afschrijving website
Ervanuit gaande dat de huidige website nog vier jaar meegaat en daarna een nieuwe ontwikkeld dient te worden. Buro Haai is verantwoordelijk voor invulling en ontwikkeling van deze website. 

Buro Haai

15%

Doorontwikkeling Energiehulp
Om te kunnen blijven inspelen op de wensen en eisen van gemeenten en aan te blijven sluiten bij de belevingswereld van de doelgroep is het noodzakelijk om de Energiehulp door te blijven ontwikkelen. Dit doet Buro Haai samen met Stichting voor de Werkplaats. Onder deze werkzaamheden vallen onder andere meetings, updaten van de handleidingen en ontwikkelen van nieuwe materialen. 

Buro Haai / Stichting voor
de Werkplaats

50%

Onvoorzien
Er wordt een kleine pot onvoorzien gereserveerd. Indien dit bedrag niet noodzakelijk blijkt, gaat het naar de afschrijving van de website. 

Buro Haai

5%

Rechten en plichten

 • Buro Haai bepaalt de strategie en legt dit jaarlijks vast. 
  Een partner of klant kan hier te allen tijde inzicht in krijgen. 
 • Buro Haai bepaalt het financieel beleid en de bijbehorende middeleninzet zoals hierboven beschreven.
  Buro Haai geeft een partner of klant hierin inzicht wanneer deze dat wenst.
 • Buro Haai heeft het recht om de eenmalige kosten en licentiekosten twee keer per jaar te verhogen om prijsverhogingen van derden op te vangen.
  Buro Haai is verplicht om partners en klanten hiervan op de hoogte te stellen en geeft inzicht in deze verhoging. 
 • Buro Haai is verantwoordelijk voor de risicobeheersing.
  Er zijn afspraken gemaakt met de websitebouwer om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen en te garanderen dat de website ten allen tijden toegankelijk is. Daarnaast zij licenties afgesloten om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Tevens zijn verwerkingsovereenkomsten opgesteld met gemeenten en betrokkenen om te voldoen aan de AVG. 
 • Buro Haai neemt wensen van gemeenten en andere partners mee in de ontwikkeling van de Energiehulp.
  Buro Haai is eindverantwoordelijk over welke wensen ingewilligd worden en geeft terugkoppeling aan desbetreffende gemeenten en partners van deze besluiten. 
 • Afspraken tussen Buro Haai en een gemeente zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
  Deze overeenkomst bevat alle afspraken die tussen partijen zijn gemaakt en vervangt alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten ter zake.

Toekomst Energiehulp

Op dit moment is er nog geen sprake van een officiële governance-structuur. De mogelijkheden hiertoe worden momenteel onderzocht. Doordat de eenmalige kosten voor de implementatie en de licentiekosten zo laag als mogelijk zijn gehouden, zodat de Energiehulp voor zoveel mogelijk gemeenten inzetbaar is, is het financieel niet haalbaar een eigen stichting op te richten met haar eigen governance. 

Daarom wordt onderzocht of de Energiehulp, vanaf deelname van ten minste tien gemeenten, in de bestaande stichting: stichting voor de Werkplaats ondergebracht kan worden. Stichting voor de Werkplaats is een maatschappelijke stichting met ANBI status die al voldoet aan de volgende codes:

Hoe en in welke vorm dit precies gaat plaatsvinden wordt op dit moment verkend. Alle deelnemende gemeenten worden op de hoogte gebracht indien deze migratie gaat plaatsvinden.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit document, dan kan je deze altijd aan ons stellen. Neem hiervoor contact op via ons mailadres info@energiehulp.nl